Avusturya'dan Emekliliğe Dair Her Şey

Avusturya'dan Emekliliğe Dair Her Şey

TÜRKİYE - AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1.10.1969 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Avusturya  mevzuatına  göre aylık şartlanının yerine getirilip getirilmediğinin hesabında Türkiye' deki Sigortalılık süreleri de nazara alınır. 

T.C. Emekli Sandığına ve Bağ-Kur'a tabi hizmetlerde tadil Sözleş­mesi ile 1.12.1976 tarihinden itibaren kapsama alınmıştır. 

Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik sözleşmesine göre sigortalıların Türkiye'deki sigortalı, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'a tabi hizmetleri ile Avusturya'daki çalışmaları birleşmekte ve bu hizmetler, ilgililerin tahsis talepleri halinde birlikte mütalaa olunmaktadır. 

Malullük Aylığı: 

Avusturya Sigorta mevzuatına  göre; Malullük aylığı bağlanabilme­si için sigortalının:

a) Asgari 60 aylık sigortalılık süresinin bulunması gerekir. Ancak, sigortalının 50 yaşından sonra sigortalı olarak çalışmaya .başlamış olması halinde 60 aylık bekleme süresi 96 aya yükseltilir. 

b) Çalışma  gücünün en az %50 (yarısını) sini kaybetmiş olması gerekir.

1967 tarihinden önce iki tip malullük aylığı uygulanmakta iken o tarihten bu yana tek tip malullük aylığı uygulanmaktadır.

1- Çalışma gücünün üçte ikisini kaybetmiş durumda malul olan si­gortalılara bağlanan malullük aylığı

2- Çalışma gücünün yarısını (% 50 sini) kaybetmiş durumda malül olan sigortalılara bağlanan malülük aylığı,

Yaşlılık Aylığı 

Avusturya Sigorta mevzuatına göre:

Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için;

1-) 65 yaşını dolduran erkek ve 60 yaşını dolduran kadın sigortalılara asgari 180  ay Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödenmiş olması şartıyla

2-) Talep tarihinden önceki son 13 ay zarfında işsizlik geçici işgörmezlik ödeneği almış olan, 60  yaşım  doldurmuş  erkek  ve  55  yaşını doldurmuş kadın  sigortalılara, asgari 180 ay Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödenmiş olması şartıyla( 180 ay hesapında İsteğe Bağlı Sigortaya ödenen primler nazara alınmaz.)

3-) 420 ay  sigortalılığı  bulunan  ve istek  tarihinden önceki son 36 ay içinde asgari 24 ay mecburı sigorta primi ödemiş bulunan, 60 yaşını doldurmuş erkek ve 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanır. 

Dul ve Yetim Aylığı 

Avusturya sigorta mevzuatına göre ; 

Ölüm tarihinde, asgari 60 ay sigorta primi ödemiş olan sigortalının eş  ve  çocuklarına  dul ve yetim aylığı bağlanır. 

Sigortalının 50 yaşından sonra sigortalı olarak çalışmaya başlamış olması halinde, 60 aylık bekleme süresi 96 aya yükseltilir. 

Ölen bir erkek sigortalının,  ölümü  sırasında  nikahlı  bulunduğu  dul  eşine, dul aylığı bağlanır. Bir sigortalının ölümünden  evvel  boşanmış olduğu ve mahkeme kararı ile  kendisine  nafaka  ödemekle  yükümlü  bulunduğu, eşine de dul aylığı bağlanır. 

Ölen bir kadın sigortalının, ölümü sırasında  geçimini sağladığı muhtaç ve çalışamaz durumda olan dul kocasına dul aylığı bağlanır. 

TOPTAN ÖDEME 

Avusturya Sigorta mevzuatına göre ölüm halinde, sigortalı aylık şartını yerine getirmediği takdirde haksahiplerine;

1- Son beş yıllık kazançlarının ortalamasının (6) aylık tutarı verilir 

2- Çalışma (6) aydan fazla ise fiili kazançlarının tutarı kadar verilir. 

3- Şayet aylık şartı yerine getirilmemiş ve eşi ve çocukları yoksa son  (5)  yıllık kazanç ortalamsının (3) aylık  tutarı (Aynı  çatı altında oturdukları taktirde) sırası ile annesi, babası, kardeşlerinden birisine toptan ödeme olarak verilir. 

Cenaze Parası 

Sigortalının  ölümü halinde cenaze parası  ödenir,  aile fertlerinin ölümü halinde de belirli oranda cenaze parası ilgili Avusturya Hastalık Kasasınca  ödenir. Ancak  ölüm vukuunda  ilgilinin Avusturya Sigortası ile ilgisinin devam etmekte olması gerekir.

Cenaze parasının öncelikle, cenazeyi kaldırana defin masrafı  ödenir. Bu masraflardan sonra bakiye para kalırsa bu  para,  sigortalının  ölümün­ de kendisiyle aynı aile camiası içinde yaşamış olmak şartiyle; sırasıyla, eşine, öz çocuklarına, evlatlıklarına, anasına, babasına veya kardeşlerinden birine ödenir.

Ancak,  yapılan  masraflarla  ilgili  fatura  ve belgelerin  ibrazı gereklidir. Bu belgeler merkeze gönderilir.

NÖTRAL SÜRE

Geçici işgöremezlik ödeneği alınan süreler ile hastane ve şifa yurtlarında yatarak tedavi edilen sürelerdir

 

Paylaşım: