Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Nasıl Fayda Sağlar?

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Nasıl Fayda Sağlar?

Dış ülkelere çalışmaya  giden  vatandaşlarımız  bu  ülkelerde  çalıştıkları sürede, çalıştıkları iş yeri ülke mevzuatlarına göre sigortaya tabi tutulurlar. Bu sigortalılıkları dolayısı ile de çalıştıkları  ülke  vatandaşları ile aynı şartlarla sosyal sigorta haklarından yararlanırlar. 

Vatandaşlarımız bu ülkelerde sigorta yardımlarından yararlandığına göre, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmasında ne fayda olduğu sorulabilir. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin  yapılmasının  sebebi  vatandaşlarımız  diğer ülke sosyal güvenlik haklarından, yalnızca bu ülkelerdeki çalışma süreleri ile hak kazanabilecekler ve bu haklar kendilerine bu ülkede ikamet ettikleri müddetçe ödenebilecekti. Bu ülke sınırlan dışına çıkıldığında bu haklardan yararlanma da sona erecekti. 

Ayrıca, diğer  ülkede geçen hizmetler değerlendirilmeyecekti.

Çalıştığı ülkede malul kalan ve bu ülke mevzuatına göre kendisine malullük aylığı bağlanan bir kimse bu aylığı ancak  bu ülkede ikamet  ettiği müddetçe alabilecek, Türkiye'ye dönmesi halıinde bu aylık kesilmiş olacaktı. 

Yine, işçinin bu ülkede çalışmakta iken gerek iş kazasında, gerekse herhangi bir sebeple ölümü halinde geride kalan  hak  sahiplerine  bağlana­ cak aylık, işçinin eş ve çocuklarının bu illkede ikamet etmeleri halinde bunlara ödenebilecek, eş ve çocukların Türkiye'de  ikameti  halinde  bu  aylık ödenemiyecekti. 

Vatandaşımızın bu ülkedeki çalışmaları dolayısı ile yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra Türkiye'ye dönmesi halinde bu aylıkta kesilecekti. 

İşte bütün bu sakıncalaları ortadan kaldırmak ve dış ülkelerde çalışan işçilerimiz ile eş ve çocuklarının  sosyal  güvenliği bakımından, yani geleceğinin garanti altına alınması için bu  sosyal  güvenlik  sözleşmeleri yapılmıştır. 

Sosyal Güvenlik haklarından ve bağlanan aylıklardan faydalanma hakkı, kendilerinin, eş ve çocuklarının Türkiye'de ikametleri halinde de sigortaya tabi oldukları taraf ülkesinde ikamet ediyormuşcasına bu hak­lardan faydalanma imkanı sağlanmıştır. 

Sözleşmeler, yukarıda belirtilen haklardan yararlanabilmesinde yani, Malullük, Yaşlılık ve sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahip­ lerine dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için gerekli sigortalılık süresi şartının yerine gelip gelmediğinin tesbitinde bu ülkedeki sigortalılığı yanında Türkiye'de geçen sigortalılık sürelerinin de birlikte nazara alınma imkanını sağlamıştır. 

Uzun  vadeli  sigorta  kollarında, yani, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm  Sigortalarından aylık bağlanma hakkı; asgari bir süre sigortalı olmak  suretiyle kazanılabilmektedir. 

Sigortaya  tabi  hizmetlerinin  bir  kısmı  Türkiye'de  bir kısmı da yabancı bir ülkede geçen sigortalıların bu hizmetleri ayrı ayrı dikkate alın­ dığı takdirde çok zaman bunlara aylık bağlanmasıı mümkün olamamak­ tadır. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri  aktedilmiş  olmakla  her  iki  ülkede  geçen sigortaya tabi hizmet sürelerinin birleştirilmesi ve böylece gerek sigortalılara, gerekse ölümlerinde  hak  sahibi  kimselerine,  gerekli  şartları yerine getirmeleri halinde her iki  tarafça  müşterek  aylık  bağlanma  olanağı sağlanmış olmaktadır. 

Bu  sözleşmeler, ikili sözleşmeler olup sadece sözleşmeyi  akteden tarafların vatandaşlarına ve bu  taraf  vatandaşlarının sadece  bu  iki ülkede geçen hizmetlerinin birleştirilmesi suretiyle sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarına olanak  verir.   

Dünya Emeklilik Merkezi olarak yukarıda verilen bilgilerin ışığı her sözleşmeyi ayrı ayrı inceleyeceğiz.

 

Paylaşım: